tisdag 22 december 2015

Ett händelserikt år har passerat - nästa blir minst lika spännande!

Det är dags att summera 2015, och det gör vi ju alltid med fjärrvärme och fjärrkyla i fokus. Under det här året har det varit några frågor som har varit särskilt viktiga.

Först har vi följetongen med energikraven i Boverkets byggregler.     I tio år har vi arbetat för att de ska bli konkurrensneutrala. Processen började när förslaget till de nuvarande byggreglerna togs fram. Tyvärr nådde vi inte ända fram då, så arbetet startade direkt med att försöka förändra reglerna genom att bidra med olika konstruktiva förslag.
Vi har gjort utredningar för att ta fram ny kunskap, drivit debatt för att sprida kunskapen och bidra till utveckling av nya lösningar - och vi har samverkat med många på vägen.

När Boverket fick i uppdrag att utreda frågan ingick Svensk Fjärrvärme i en av referensgrupperna. Utredningen presenterades i juni. Vilken besvikelse! Boverket har helt misstolkat EU:s direktiv om byggnaders prestanda och valt att undanta energi som produceras i eller nära byggnaden från energikraven. Resultatet blir att byggherrarna väljer en uppvärmningsteknik som gör det enkelt att nå energikraven baserat på hur många kilowattimmar man köper, istället för att bygga energieffektiva hus. Vi måste ha byggregler som styr hur man bygger - inte med vad man värmer. Arbetet med att få till en förändring fortsätter förstås 2016. Läs mer om vad vi tycker om Boverkets byggregler på vår webbplats.

En annan fråga som varit viktig ur konkurrenssynpunkt är den obegränsade skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft. Anledningen till att vi engagerade oss var att den obegränsade skattefriheten för egenproducerad vindkraft snedvrider konkurrensen på värmemarknaden eftersom den gynnar användning av skattebefriad el för uppvärmningsändamål. Denna fråga behöver vi inte jobba med 2016, för den 25 november beslutade Sveriges riksdag om en begränsning av skattefriheten. Läs vår nyhet om det här.

Prisdialogen är en annan av våra stora frågor. Prisdialogen är en modell för lokal dialog om ändring av fjärrvärmepriser, med central prövning. Den har tagits fram på initiativ från SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme, med målsättningen att stärka kundens ställning och inflytande i relationen med fjärrvärmeleverantören. En viktig del är ökad förutsägbarhet inför prisförändringar.
Svensk Fjärrvärme samlar och sprider kunskap till våra medlemsföretag om Prisdialogen och dess möjligheter att stärka förtroendet hos deras kunder. Tillsammans med SABO och Riksbyggen sprider vi också kunskap till myndigheter, riksdag och regering. I år har vi kunnat berätta för dem att Prisdialogen 2016 kommer att omfatta cirka 1,5 miljon hushåll, som är kunder till de 29 medlemsföretagen, från Piteå i norr, till Lund, i söder. Nästa år fortsätter arbetet och då ska även Prisdialogens effekter utvärderas. Det ser vi med spänning fram emot!

Förvaltningen av fjärrvärmesystemen är en annan viktig fråga att jobba med, för att fjärrvärmen även fortsatt ska kunna stå sig i konkurrensen på värmemarknaden. Effektiva fjärrvärmesystem gör att vi kan säkra kundernas behov av värme och varmvatten även framåt. Bland annat därför har vi tagit fram Underhållshandboken som kan användas av alla som arbetar med distribution av fjärrvärme.  Vi fortsätter arbetet med att bidra till att effektivisera fjärrvärmesystemen även 2016, bland annat genom konferenser och spridning av ny teknik och forskningsresultat.
Även kommande år kommer vi alltså att fortsätta det spännande arbetet med dessa och andra viktiga frågor. Men först tar vi ledigt några dagar och njuter av jul- och nyårsfirande. Vi ses igen 2016!

Från oss alla - till er alla:
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar